Notariusz Włodzimierz Fijałkowski świadczy notarialną obsługę spraw dotyczących prawa spadkowego, w tym w szczególności sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia wraz z protokołem dziedziczenia. Zapewniamy szybkie terminy i sprawne sporządzenie aktu oraz fachowe porady prawne w zakresie realizowanych czynności.

Co to jest akt poświadczenia dziedziczenia

Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia, obok sądowego orzeczenia o nabyciu spadku, jest jednym z dwóch sposobów stwierdzenia nabycia spadku. Warto zaznaczyć, że stwierdzenie nabycia spadku nie jest niezbędne do dziedziczenia, bo następuje ono z chwilą śmierci spadkodawcy. Posiadanie tytułu prawnego, jasno stwierdzającego prawo do odziedziczonego majątku jest korzystne ze względów praktycznych, a w przypadku niektórych działań, na przykład gdy zamierzamy sprzedać nieruchomość, wręcz niezbędne.

Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia może być wydany przez każdego notariusza, bez względu na to, gdzie przed śmiercią mieszkał spadkodawca. W przypadku postępowania sądowego, o właściwości sądu decyduje ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego.

Akt poświadczenia dziedziczenia u notariusza

Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia musi poprzedzić spisanie protokołu dziedziczenia. Zgodnie z Art. 95aa Prawa o notariacie, w sporządzeniu protokołu dziedziczenia powinny uczestniczyć wszystkie osoby zainteresowane, a więc:

 • osoby, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi,
 • osoby, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne.

Protokół dziedziczenia

Protokół dziedziczenia zawiera informacje pozwalające na ustalenie porządku dziedziczenia po spadkodawcy, a w szczególności:

 1. zgodne żądanie poświadczenia dziedziczenia złożone przez osoby biorące udział w spisywaniu protokołu;
 2. oświadczenia o istnieniu lub nieistnieniu osób, które wyłączałyby znanych spadkobierców od dziedziczenia lub dziedziczyłyby wraz z nimi;
 3. oświadczenia o znanych testamentach spadkodawcy lub braku takich testamentów;
 4. oświadczenia, że w odniesieniu do spadku nie zostało uprzednio wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku i nie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku ani nie został sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia;
 5. oświadczenia, czy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne oraz który spośród spadkobierców powołanych do spadku z ustawy odpowiada warunkom przewidzianym do dziedziczenia gospodarstwa rolnego;
 6. oświadczenia o obywatelstwie i miejscu zwykłego pobytu spadkodawcy w chwili śmierci;
 7. oświadczenia, czy były składane oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku lub zapisu windykacyjnego, czy zostało wydane orzeczenie dotyczące niegodności spadkobiercy lub osoby, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny, oraz czy były zawierane umowy z przyszłym spadkodawcą w przedmiocie zrzeczenia się dziedziczenia po nim;
 8. wzmiankę o pouczeniu przez notariusza o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;
 9. oświadczenie odbierane w toku czynności o tym, czy w skład spadku wchodzą własność lub wieczyste użytkowanie nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub udziały, akcje lub ogół praw i obowiązków współce handlowej będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nie zostało ono już złożone w toku wcześniejszych czynności – jeżeli w kręgu osób zainteresowanych znajduje się cudzoziemiec w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców;
 10. oświadczenie, czy w skład spadku wchodzi przedsiębiorstwo w spadku objęte zarządem sukcesyjnym.

Akt poświadczenia dziedziczenia

Dopiero po spisaniu protokołu dziedziczenia notariusz może przystąpić do sporządza aktu poświadczenia dziedziczenia, ale pod warunkiem uzyskania zgodnego żądania osób zainteresowanych. Zgodne żądanie osób zainteresowanych powinno zawierać w szczególności takie elementy jak:

 • określenie osoby spadkodawcy,
 • tytuł dziedziczenia,
 • krąg spadkobierców,
 • wysokość przypadających spadkobiercom udziałów w spadku.

Kiedy konieczne jest uzyskanie sądowego orzeczenia o nabyciu spadku?

Choć korzyści wynikające z stwierdzenia nabycia spadku u notariusza są oczywiste, niekiedy nie jest to możliwe. Oto najczęstsze z przypadków, kiedy niezbędne jest wejście na drogę sądową celem uzyskania stwierdzenia nabycia spadku:

 • brak zgody spadkobierców,
 • gdy w skład spadku wchodzą nieruchomości położone za granicą,
 • spadkodawca w chwili śmierci był cudzoziemcem lub nie zamieszkiwał w Polsce,
 • podstawą dziedziczenia jest testament szczególny (Art. 95a. Prawa o notariacie),
 • wcześniej sporządzono akt poświadczenia dziedziczenia albo wydano postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • w toku sporządzania protokołu dziedziczenia ujawniono okoliczności wskazujące na to, że przy jego sporządzaniu brak było wszystkich osób, które mogą zostać spadkobiercami lub osób będących zapisobiercami windykacyjnymi albo istnieją testamenty, których nie otwarto lub nie ogłoszono,
 • spadkobiercą ustawowym jest gmina lub Skarb Państwa.

Poświadczenie dziedziczenia – koszt aktu

Wysokość honorariów notariusza, a ściślej – ich maksymalną stawkę, określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Taksa notarialna za sporządzenie poświadczenia dziedziczenia ustalana jest indywidualnie po zapoznaniu się z dokumentami. Prosimy o kontakt z kancelarią.

Do wartości ustalanej indywidualnie taksy notarialnej należy doliczyć koszt wypisów – 6 zł za każdą stronę. Wszystkie podane wartości są kwotami netto, do których notariusz doliczy podatek VAT w wysokości 23%.

Akt poświadczenia dziedziczenia