Notariusz Włodzimierz Fijałkowski świadczy notarialną obsługę transakcji na rynku nieruchomości. Jedną z częściej zawieranych umów tego typu jest umowa najmu okazjonalnego wraz z oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Zapewniamy szybkie terminy i sprawne sporządzenie aktu oraz fachowe porady prawne w zakresie realizowanych czynności.

 

Co to jest umowa najmu okazjonalnego?

Pojęcie najmu okazjonalnego określa Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zgodnie z przepisami, umowa najmu okazjonalnego dotyczy lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest osoba fizyczna i zawarta może być na czas oznaczony, nie na dłuższy niż dziesięć lat. Najem okazjonalny ma taką samą wartość prawną jak zwykła umowa najmu, ale w odróżnieniu od niej, pozwala na szybszą egzekucję komorniczą oraz opróżnienie lokalu w przypadku niesolidnych najemców.

Co powinna zawierać umowa najmu okazjonalnego?

Poza standardowymi elementami umowy najmu, takimi jak określenie stron i przedmiotu umowy, czasu jej trwania, wysokości czynszu, ewentualnej kaucji, zgodnie Art. 19a, pkt. 2 Ustawy, umowa najmu okazjonalnego powinna również zawierać:

  1. oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu;
  2. wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;
  3. oświadczenie właściciela wskazanego wyżej lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.

Umowa najmu okazjonalnego – koszt

Wysokość honorariów notariusza, a ściślej – ich maksymalną stawkę, określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Taksa notarialna za sporządzenie umowy najmu okazjonalnego ustalana jest indywidualnie po zapoznaniu się z dokumentami. Prosimy o kontakt z kancelarią.

Do wartości ustalanej indywidualnie taksy notarialnej należy doliczyć koszt wypisów – 6 zł za każdą stronę. Wszystkie podane wartości są kwotami netto, do których notariusz doliczy podatek VAT w wysokości 23%.

Umowa najmu okazjonalnego notariusz Łódź