Notariusz Włodzimierz Fijałkowski świadczy kompleksowe usługi w zakresie notarialnej obsługi firm i przedsiębiorców z Łodzi województwa łódzkiego. Jedną z dokonywanych czynności tego typu jest przekształcenie spółki. Zapewniamy szybkie terminy i sprawne sporządzenie aktu oraz fachowe porady prawne w zakresie realizowanych czynności.

 

Co to jest przekształcenie spółki?

Gdy w wyniku zmian na rynku, podatkowych lub z strukturze właścicielskiej dotychczasowa forma prawna przedsiębiorstwa przestaje być optymalna, najlepszym rozwiązaniem jest przekształcenie spółki na inną spółkę prawa handlowego – komandytową, z ograniczoną odpowiedzialnością czy też spółkę akcyjną. Alternatywą jest oczywiście likwidacja spółki i założenie nowej, ale zwykle wiąże się to ze znacznie wyższymi kosztami, przerwaniem ciągłości działania oraz koniecznością dokonywania cesji istniejących umów. Przekształcenie nie wymaga rozwiązywania starej spółki i zakładania nowej – odbywa się poprzez zmianę formy prawnej istniejącej spółki z zachowaniem jej całej tożsamości – nazwy, NIP-u i REGON-u. Wszystkie podpisane przez dotychczasowy podmiot umowy nie muszą być zakończone czy zmieniane – cały czas pozostają wiążące.

Przekształcenie spółki u notariusza

Choć korzyści wynikające z przekształcenia spółki są oczywiste, sam proces przekształcenia nie jest prosty i w związku z tym wymaga gruntownej znajomości obowiązującego prawa. Na przekształcenie spółki składają się w szczególności następujące kroki:

  • stworzenie planu przekształcenia spółki,
  • uzyskanie opinii biegłego rewidenta,
  • podjęcie uchwały o przekształceniu spółki,
  • podjęcie uchwały o powołaniu członków organów spółki,
  • sporządzenie umowy lub statutu nowej spółki,
  • złożenie wniosku o wykreślenie przekształcanej spółki z KRS,
  • złożenie wniosku o wpisane do rejestru KRS nowej spółki.

Dopiero z chwilą uzyskania wpisu do KRS nowej spółki proces przekształcenia można uznać za zakończony.

Przekształcenie spółki – koszt

Wysokość honorariów notariusza, a ściślej – ich maksymalną stawkę, określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Taksa notarialna za sporządzenie aktu notarialnego zawierające oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji ustalana jest indywidualnie po zapoznaniu się z dokumentami. Prosimy o kontakt z kancelarią.

Do wartości ustalanej indywidualnie taksy notarialnej należy doliczyć koszt wypisów – 6 zł za każdą stronę. Wszystkie podane wartości są kwotami netto, do których notariusz doliczy podatek VAT w wysokości 23%.