Notariusz Włodzimierz Fijałkowski świadczy notarialną obsługę transakcji na rynku nieruchomości. Jedną z częściej zawieranych umów tego typu jest umowa sprzedaży (kupna) działki. Zapewniamy szybkie terminy i sprawne sporządzenie aktu oraz fachowe porady prawne w zakresie realizowanych czynności.

 

Rodzaje działek (nieruchomości gruntowych)

W naszej praktyce notarialnej najczęściej spotykamy się z transakcjami dotyczącymi działek budowlanych, działek rolnych, działek inwestycyjnych, działek siedliskowych, działek rekreacyjnych i działek leśnych. Wszystkie powyższe rodzaje działek wiążą się z faktycznym prawem ich własności poświadczonym wpisem w księdze wieczystej, a transakcja kupna sprzedaży nieruchomości dla zachowania swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

O przeznaczeniu i ewentualnych warunkach zabudowy działki określonego rodzaju decyduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Dokument tego typu uchwala rada miasta lub gminy, a reguluje on sposób wykorzystania terenu – co można wybudować, jak wysoki może być budynek, jaki i gdzie będzie dojazd do działki oraz co może powstać w sąsiedztwie.

Przy okazji warto wspomnieć o działkach rekreacyjnych będących faktycznie rodzinnymi ogrodami działkowymi (ROD), których status prawny określa Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Z formalnego punktu widzenia rodzinny ogród działkowy nie jest własnością jego użytkownika, a transakcja sprzedaży tego typu działki wymaga jedynie umowy z podpisami notarialnie poświadczonymi, a nie formy aktu notarialnego.

Działki budowlane

Działki budowlane to nieruchomości gruntowe przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane, czyli takie które ze względu na wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych. Działki budowlane mogą mieć różne przeznaczenie zabudowy:

 • zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 • zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
 • zabudowa usługowa,
 • tereny sportu i rekreacji,
 • obiekty handlowe o powierzchni ponad 2000 m2.

Działki inwestycyjne

Działki inwestycyjne (działki przemysłowe) to nieruchomości gruntowe przeznaczone na cele inwestycyjno-przemysłowe, będące jednym z rodzajów działek budowlanych. Jeśli przeznaczone są na cele przemysłowe, ze względu na uciążliwości jakie mogą się z nimi wiązać położone są zwykle w dużej odległości od terenów zamieszkałych. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania mogą nich powstać również bloki mieszkalne lub biurowce. Działki inwestycyjne dzielą się na:

 • tereny przemysłowe,
 • inne tereny zabudowane,
 • zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

Działki rolne

Działki rolne to grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, za wyjątkiem gruntów zajętych pod prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Tego typu nieruchomości gruntowych są zwykle tańsze od innych, ale w przypadku chęci ich zabudowy potrzebna jest zgoda na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Kupno działki krok po kroku

Na zakup działki najczęściej decydują się osoby planujące budowę domu bądź traktujące taką inwestycję jako lokatę kapitału.

Do naszej kancelarii trafiają klienci znaleźli już właściwą nieruchomość gruntową i mają zapewniony kredyt w banku. Jeśli formalności w banku nie zostały załatwione, zamiast finalnej umowy notariusz sporządza umowę przedwstępną, wiążąca sprzedającego z przyszłym nabywcą. Co prawda umowa przedwstępna nie musi być sporządzona w formie aktu notarialnego, ale gdyby sprzedający chciał się z transakcji wycofać przed jej sfinalizowaniem, na przykład z powodu uzyskania lepszej oferty cenowej, dokument urzędowy jakim jest akt notarialny może być pewniejszym zabezpieczeniem.

Przed spotkaniem na którym sporządzona ma być finalna umowa sprzedaży strony zwykle proszę notariusza o przygotowanie treść umowy zgodnie z ich wytycznymi. Doświadczony na rynku nieruchomości notariusz tworzy treść umowy na bazie przesłanych drogą mailową danych i dokumentów. Taka profesjonalnie zbudowana umowa nie tylko będzie zgodna z prawem, ale i zaspokoi potrzeby obu stron transakcji. W razie potrzeby w kancelarii można uzyskać też informacje na temat sposobów zabezpieczenia płatności.

Na umówionym wcześniej spotkaniu notariusz sporządza akt notarialny zawierający podpisy stron oraz jego samego. W tym momencie kupujący staje się właścicielem działki, a notariuszowi pozostaje zainkasowanie wyliczonych opłat wynikających z zawieranej transakcji, na które składają się w szczególności.

 • taksa notarialna powiększona o podatek VAT 23%,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC),
 • opłata za wpis własności do księgi wieczystej,
 • opłata za odłączenie nieruchomości lub jej części i założenie dla niej nowej księgi wieczystej,
 • opłata za sprostowanie oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej.

W celu uzyskania wysokości wszystkich opłat związanych z planowaną transakcją zakupu działki prosimy o kontakt z kancelarią notarialną.

Sprzedaż działki – koszt aktu

Wysokość honorariów notariusza, a ściślej – ich maksymalną stawkę, określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Taksa notarialna za sporządzenie aktu notarialnego umowy sprzedaży działki ustalana jest indywidualnie po zapoznaniu się z dokumentami. Prosimy o kontakt z kancelarią.

Do wartości ustalanej indywidualnie taksy notarialnej należy doliczyć koszt wypisów – 6 zł za każdą stronę. Wszystkie podane wartości są kwotami netto, do których notariusz doliczy podatek VAT w wysokości 23%.