Notariusz Włodzimierz Fijałkowski świadczy notarialną obsługę transakcji na rynku nieruchomości. Jedną z częściej zawieranych umów tego typu jest przepisanie mieszkania czyli darowizna lokalu mieszkalnego. Większość darowizn, z jakimi się spotykamy, dokonywana jest w obrębie najbliżej rodziny i w związku z tym podlega zupełnemu zwolnieniu z konieczności opłacenia podatku od spadku i darowizn.

Zapewniamy szybkie terminy i sprawne sporządzenie aktu oraz fachowe porady prawne w zakresie realizowanych czynności.

Co oznacza przepisanie mieszkania?

Przepisanie mieszkania to nic innego jak darowizna. Stronę prawną umowy darowizny, bez względu na to, czy dotyczy ona mieszkania będącego odrębną nieruchomością, czy też spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego, reguluje Kodeks cywilny (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny).

§ 1. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Art. 888. Kodeksu cywilnego

Umowa darowizny może być zawarta jedynie między osobami żyjącymi i tylko w formie aktu notarialnego. Niedochowanie formy aktu notarialnego skutkuje nieważnością zawartej umowy, a co za tym idzie, bezskutecznością czynności prawnej.

Jak odbywa się sporządzenie umowy darowizny mieszkania?

Sporządzenie umowy darowizny mieszkania rozpoczyna się od nawiązania kontaktu z kancelarią celem umówienia terminu spotkania. Zwykle klienci zwracają się do notariusza z prośbą o przygotowania umowy darowizny mieszkania. W tym celu maile przesyłana są dane osobowe stron oraz wszystkie niezbędne dokumenty.

Na umówionym spotkaniu notariusz odczytuje sporządzony wcześniej akt notarialny umowy darowizny mieszkania, strony i notariusz składają podpisy. Następnie pobierana jest od klientów taksa notarialna, opłata sądowa oraz ewentualnie podatek od spadków i darowizn. Z tą chwilą obdarowany staje się właścicielem nieruchomości. potwierdzeniem.

Po zakończeniu wizyty klientów w kancelarii notariusz składa drogą elektroniczną wniosek do sądu o dokonanie wpisu w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości. Niedługo później wszystkie dokumenty wraz z wypisem aktu notarialnego są wysyłane do sądu prowadzącego księgę wieczystą.

Przepisanie mieszkania – opłata sądowa

Wynikająca z darowizny zmiana właściciela mieszkania wiąże się z konieczności dokonania wpisu do księgi wieczystej. Przy sporządzaniu aktu notarialnego umowy darowizny notariusz pobierze opłatę sądową w wysokości 200 zł za dokonanie stosownego wpisu w księdze wieczystej.

Przepisanie mieszkania – podatki

Wysokość należnego podatku od spadku i darowizn reguluje Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Kwota podatku zależna jest od stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym oraz oczywiście od wartości przedmiotu darowizny. W przypadku małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochy, darowizna podlega zupełnemu zwolnieniu, pod pewnymi wszakże warunkami:

Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:
1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2–5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz
2) w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Art. 4a Ustawy od spadku i darowizn

W pozostałych przypadkach, jeśli darowizna dotyczy osób obcych lub dalszych krewnych, Ustawa wyodrębnia trzy grupy podatkowe, a wysokość podatku waha się od 3 do aż 20%. Kwotę podatku do zapłacenia wylicza i pobiera w imieniu Skarbu Państwa notariusz.

Przepisanie mieszkania – taksa notarialna

Wysokość honorariów notariusza, a ściślej – ich maksymalną stawkę, określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Taksa notarialna za sporządzenie aktu notarialnego umowy darowizny mieszkania ustalana jest indywidualnie po zapoznaniu się z dokumentami. Prosimy o kontakt z kancelarią.

Do wartości ustalanej indywidualnie taksy notarialnej należy doliczyć koszt wypisów – 6 zł za każdą stronę. Wszystkie podane wartości są kwotami netto, do których notariusz doliczy podatek VAT w wysokości 23%.

Umowa najmu okazjonalnego notariusz Łódź