Notariusz Włodzimierz Fijałkowski świadczy notarialną obsługę spraw dotyczących prawa spadkowego, w tym w szczególności sporządzanie testamentów notarialnych. Zapewniamy szybkie terminy i sprawne sporządzenie aktu oraz fachowe porady prawne w zakresie realizowanych czynności.

 

Co to jest testament notarialny

Zacznijmy może od przytoczenia definicji pojęcia testamentu jako oświadczenia woli zawierającego rozrządzenie własnym majątkiem na wypadek śmierci. Określają to przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności Art. 941 i kolejne.

Testament notarialny to jeden z trzech rodzajów testamentów zwykłych. Pozostałe to:

  • testament holograficzny – napisany w całości przez spadkodawcę pismem ręcznym, podpisany i opatrzony datą;
  • testament allograficzny (urzędowy) – sporządzony w formie ustnej przy obecności dwóch świadków i jednej z następujących osób: wójcie (burmistrzu, prezydencie miasta), staroście, marszałku województwa, sekretarzu powiatu lub gminy, kierowniku urzędu stanu cywilnego.

Testament notarialny sporządza notariusz w formie aktu notarialnego, a więc dokumentu mającego charakter urzędowy. Notariusz zabierając się do sporządzenia testamentu nie tylko weryfikuje tożsamość testatora (spadkodawcy), ale również ocenia jego zdolności do rozrządzania majątkiem na wypadek śmierci – sprawdza czy nie jest przymuszony do sporządzenia testamentu oraz czy nie występują okoliczności wyłączające zdolność do czynności prawnych. Dzięki temu testament notarialny trudny jest do skutecznego podważenia. Inaczej sprawa się ma z testamentem holograficznym. Właśnie taki, samodzielnie sporządzony testament najczęściej podważany jest przed sądem. Niezadowoleni z zapisów testamentu spadkobiercy próbują na drodze sądowej udowodnić wystąpienie wad w oświadczeniu woli, co wypełniałoby Art. 945 KC.

§ 1. Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:
1) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;
2) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;
3) pod wpływem groźby.

Art. 945. Kodeksu cywilnego

Co to jest rejestr testamentów?

Notarialny Rejestr Testamentów prowadzony jest przez Krajową Radę Notarialną. Dzięki niemu po śmierci testatora spadkobiercy mogą za pośrednictwem notariusza odszukać testament i zapoznać się z jego treścią. Warto zaznaczyć, że wpis w rejestrze testamentów pozostaje niejawny za życia testatora – nikt nie może sprawdzić nawet czy istnieje testament, nie mówiąc o jego treści. Natomiast po śmierci i uzyskaniu aktu zgonu testatora spadkobiercy mogą odszukać testament oraz ustalić kancelarię notarialną, w której jest on przechowywany.

Wpis do rejestru testamentów dokonywany jest dobrowolnie i bezpłatnie.

Koszt testament notarialnego

Wysokość honorariów notariusza, a ściślej – ich maksymalną stawkę, określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Taksa notarialna za sporządzenie testamentu notarialnego ustalana jest indywidualnie.

Do wartości ustalanej indywidualnie taksy notarialnej należy doliczyć koszt wypisów – 6 zł za każdą stronę. Wszystkie podane wartości są kwotami netto, do których notariusz doliczy podatek VAT w wysokości 23%.