Kancelaria Notariusza
Włodzimierza Fijałkowskiego

Notariusz to nie tylko prawnik sporządzający akty notarialne. To osoba wykonująca zawód zaufania publicznego. Prawo do pełnienia obowiązków notariusza przydziela Minister Sprawiedliwości zobowiązując go do przestrzegania kodeksu etyki zawodowej, konieczności sumiennego wykonywania obowiązków oraz przyjmowania stanowiska osoby bezstronnej. Notariusza obowiązuje tajemnica zawodowa, wiążąca się z zakazem ujawniania informacji klientów, ich świadków oraz pełnomocników. W pracy notariusz musi kierować się zasadami uczciwości, rzetelności, niezależności i bezstronności.

Ślubuję uroczyście jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy zawodowej, w postępowaniu swym kierować się zasadami godności, honoru i uczciwości

Ślubowanie notariusza

Jako notariusz podejmuję się wszystkich czynności, do których zobowiązuje mnie prawo. W szczególności zajmuję się:

Jeśli zajdzie taka potrzeba, czynności notarialne wykonuję poza siedzibą kancelarii, również poza godzinami normalnego urzędowania. 

Notariusz Włodzimierz Fijałkowski

Oświadczenie Jana Gralewskiego, notariusza królewskiej komory celnej, o oddaniu poborów solnych (Biblioteka Narodowa, domena publiczna)